เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตของกองทัพเรือ
 
            เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผู้ร้องต้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในกองทัพเรือเท่านั้น
 
          เพื่อมิให้มีการแอบอ้างหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สำหรบการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบ รวมทั้งสามารถแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น
 
           ทั้งนี้การร้องทุกข์/ร้องเรียน ขอให้ใช้คำสุภาพในการร้องเรียน โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียน  กองทัพเรือจะเก็บเป็นความลับ
 
กรอกข้อมูลร้องเรียน